POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekopaki.pl.
 2. Wyrazy pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im zgodnie z definicjami zawartymi
  w Regulaminie Sklepu Internetowego ekopaki.pl lub wskazanymi w treści niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o „RODO” rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Dane Administratora i kontakt z nim

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekopaki.pl (w tym w ramach świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną) jest Agnieszka Woźnicka prowadząca działalność pod firmą ON-EKO Agnieszka Woźnicka
  z siedzibą w Łodzi przy ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź, NIP: 7272424114, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  a) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka,
  Partyzantów 16, 94-223 Łódź;
  b) poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@ekopaki.pl.

II. Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe są zbierane przez Administratora od osób, których dane te dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych zbieranych przez Administratora znajdują się w pkt III niniejszej Polityki Prywatności („Cel, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych”).

III. Cel, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i zakresie oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Korzystanie ze strony internetowej ekopaki.pl:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na używanie przez Administratora plików cookies, Administrator przetwarza informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej ekopaki.pl, w tym numer IP użytkownika oraz informacje o urządzeniu, z którego korzysta. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są
  w „Polityce cookies” dostępnej na stronie ekopaki.pl;
  b) Administrator przetwarza powyższe dane w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług;
  c) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie świadczonych usług);
 2. Rejestracja i prowadzenie Konta:
  a) w ramach rejestracji, a następnie świadczenia usługi prowadzenia Konta Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko – pozyskane w momencie rejestracji Konta przez Klienta. Nadto, Klient może uzupełnić dane na swoim Koncie
  o adres, numer telefonu oraz dane do faktury (adres, NIP) – wówczas również te dane są przetwarzane przez Administratora w ramach świadczenia usługi prowadzenia Konta;
  b) Administrator przetwarza powyższe dane w celu prawidłowego świadczenia usługi prowadzenia Konta;
  c) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) –
   w zakresie danych obowiązkowych przy rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail);
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przez osobę, której te dane dotyczą) – w zakresie danych podawanych fakultatywnie przez Klienta (adres, numer telefonu, NIP);
 1. Zamówienie, Umowa Sprzedaży:
  a) w przypadku złożenia Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży, Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane do faktury (NIP), historia i szczegóły transakcji, wybrany sposób płatności i dostawy – pozyskane w trakcie składania Zamówienia oraz realizacji Umowy Sprzedaży;
  b) Administrator przetwarza powyższe dane w celu realizacji Umowy Sprzedaży – wywiązania się ze wszystkich obowiązków nałożonych na niego z tego tytułu, na które składają się m.in. następujące czynności: przyjęcie płatności, dostawa Produktu, przyjmowanie oświadczeń o odstąpieniu, rozpatrywanie reklamacji;
  c) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 1. Newsletter:
  a) w ramach świadczenia usługi newslettera Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, imię – pozyskane w momencie subskrypcji newslettera przez Klienta;
  b) Administrator przetwarza powyższe dane w celu świadczenia usługi newslettera;
  c) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przez osobę, której te dane dotyczą);
 2. Odpowiadanie na otrzymywane pytania oraz reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działania Sklepu Internetowego ekopaki.pl:
  a) w przypadku otrzymania pytania, reklamacji lub zastrzeżenia dotyczącego działania Sklepu Internetowego ekopaki.pl, Administrator przetwarza udostępnione mu dane
  w celu odpowiedzi na pytania lub rozpatrzenia reklamacji;
  b) podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie świadczonych usług oraz reagowanie na zgłaszane zastrzeżenia
   i uwagi).
 1. Ponad cele wskazane w ppkt 1-5 powyżej, zgromadzone przez Administratora dane mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. żądania organów administracji oraz sądów).

IV. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu wykonania uprawnień, o którym mowa w ppkt 1 lit. a) – d) powyżej należy skontaktować się z Administratorem:
  a) w formie pisemnej – na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka, ul. Partyzantów 16,
  94-223 Łódź; lub
  b) w formie elektronicznej – na adres e-mail: sklep@ekopaki.pl;
  wskazując, którego prawa dotyczy żądanie (które prawo chcą Państwo zrealizować) oraz dane, które pozwolą na zidentyfikowanie osoby składającej żądanie.
 1. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
  w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 2. Skargę, o której mowa w ppkt 1 lit. e) powyżej należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. W celu realizacji świadczonych usług oraz Umów Sprzedaży dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być ujawniane podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: bankom oraz operatorom, za pośrednictwem których realizowana jest płatność, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe, firmom kurierskim i pocztowym.
 2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora na żądanie właściwych organów lub podmiotów trzecich, o ile takie żądanie znajduje uzasadnienie w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych do Google, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej (Privacy Shield).

VI. Okres przechowywania danych

 1. Okres przechowywania danych przez Administratora jest zależny od celu i zakresu przetwarzania danych.
 2. Dane przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną, co do zasady są przechowywane przez czas świadczenia usług, tj.:
  a) w przypadku korzystania z usługi prowadzenia Konta – przez okres jego prowadzenia (przez czas, jaki Klient jest zarejestrowany) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
  b) w przypadku korzystania z usługi newslettera – do czasu rezygnacji z usługi (wypisania się z newslettera) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych wskazany w ppkt 2 powyżej może być przedłużony, jeżeli dalsze przechowywanie danych jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a nadto o okres przedawnienia roszczeń.
 4. Dane przekazane Administratorowi w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, są przechowywane przez okres wykonywania Umowy Sprzedaży oraz okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i przedawnienia roszczeń.
 5. Dane przekazane Administratorowi w związku z przesłanym pytaniem, reklamacją lub zastrzeżeniem dotyczącym działania Sklepu Internetowego ekopaki.pl są przechowywane przez okres jednego roku.
 6. Stałe pliki cookies, w tym dane o sposobie korzystania ze strony internetowej ekopaki.pl, są przechowywane przez okres 6 miesięcy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie dokonuje profilowania.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajduje RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności będzie na bieżąco weryfikowana przez Administratora
  i – w razie potrzeby – uaktualniana.