REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „EKOPAKI.PL”

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem ekopaki.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia zawarcie umowy sprzedaży oferowanych przez siebie produktów.
 2. Sklep Internetowy ekopaki.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Woźnicką prowadzącą działalność pod firmą ON-EKO Agnieszka Woźnicka z siedzibą w Łodzi przy ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź, NIP: 7272424114.
  Dane kontaktowe Sprzedawcy – telefon: 533 509 809, e-mail: sklep@ekopaki.pl

 

I. Definicje

 1. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, na rzecz której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Klienta umożliwiające korzystanie z udostępnionych przez Sprzedawcę funkcjonalności w Sklepie Internetowym ekopaki.pl, tworzone po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego ekopaki.pl umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Klienta Produktów oraz ich ceny, a także pozwalająca na dokonywanie zmian ilości Produktów do zakupu.
 6. Paczkomat InPost urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek
  24 godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.
 7. Przelewy24 – system płatności internetowych, których operatorem jest PayPro S.A.
  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 8. Produkty – towary dostępne w Sklepie Internetowym ekopaki.pl będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego ekopaki.pl.
 10. Sklep Internetowy ekopaki.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem ekopaki.pl.
 11. Sprzedawca – Agnieszka Woźnicka prowadząca działalność pod firmą ON-EKO Agnieszka Woźnicka z siedzibą w Łodzi przy ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź, NIP: 7272424114.
 12. Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym ekopaki.pl, na której przedstawione są informacje o Produkcie.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa między innymi:
  a) zasady rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego ekopaki.pl;
  b) sposób składania Zamówień w Sklepie Internetowym ekopaki.pl;
  c) uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy;
  d) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  e) zasady korzystania przez Klienta ze świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekopaki.pl Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) prowadzenie Konta;
  b) newsletter.
  Świadczenie powyższych usług przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego ekopaki.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet posiadające przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w najnowszej wersji,
  z włączoną obsługą języka Javascript. Nadto, do korzystania z usługi newslettera, prowadzenia Konta oraz w celu składania Zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług Sklep Internetowy ekopaki.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w „Polityce cookies” dostępnej na stronie ekopaki.pl.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej ekopaki.pl lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

III. Rejestracja i prowadzenie Konta

 1. W celu założenia Konta, Klient dokonuje nieodpłatnej rejestracji, zgodnie z ppkt 3 poniżej. Warunkiem rejestracji Konta jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jednakże założenie Konta umożliwia Klientowi m.in.: wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych adresowych, przeglądanie historii Zamówień, zamówienie oraz rezygnację z newslettera.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie ekopaki.pl, a następnie przesłaniu go drogą elektroniczną za pomocą kliknięcia odpowiedniego odnośnika umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz utworzenia przez Klienta indywidulanego hasła będącego ciągiem dowolnych znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych). Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych, w tym w szczególności aktywnego adresu swojej poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta zostaje zawarta
  z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta, zgodnie z poprzednim zdaniem, na czas nieoznaczony. Z tą chwilą Klient otrzymuje dostęp do Konta.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta.
 7. Rejestracja Konta, prowadzenie Konta oraz korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Konta są nieodpłatne.
 8. Logowanie do Konta odbywa się z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta podczas rejestracji (adres e-mail, hasło).
 9. Klient może w każdym momencie zrezygnować z prowadzenia dla niego Konta, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta. W tym celu Klient winien przesłać Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@ekopaki.pl żądanie usunięcia Konta.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu lub działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, jak również, gdy zablokowanie Klientowi dostępu do Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności podejmowaniem przez Klienta prób przełamywanie zabezpieczeń strony ekopaki.pl lub innymi tzw. działaniami hackerskimi).
 11. Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta. Zablokowanie Klientowi dostępu do Konta oznacza rozwiązanie przez Sprzedawcę z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta – w trybie natychmiastowym.

IV. Składanie i realizacja zamówień (zawieranie Umów Sprzedaży)

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego ekopaki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać Zamówienia na Produkty przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Aby złożyć Zamówienie:
  a) Klient wybiera interesujący go Produkt klikając na Stronie Produktu odnośnik „DODAJ DO KOSZYKA” (albo inny o tożsamym znaczeniu). Klient może w ramach jednego Zamówienia dodać do Koszyka dowolną ilość Produktów, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach ilość Produktu, jaka może być kupiona przez Klienta może być ograniczona, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany podczas składania Zamówienia;
  b) po dodaniu do Koszyka wszystkich interesujących Klienta Produktów, Klient – za pomocą dostępnego formularza – wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Każdorazowo podczas wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności Klient jest informowany o kosztach wynikających z wybranych sposobów;
  c) Klient może zalogować się do swojego Konta, a w przypadku jego braku dokonać rejestracji Konta albo wybrać opcję zakupów bez rejestracji Konta;
  d) po zalogowaniu się do swojego Konta albo po wybraniu opcji zakupów bez rejestracji Konta, Klient podaje adres, na który ma nastąpić dostawa oraz numer telefonu do kontaktu, a nadto – w przypadku opcji zakupów bez rejestracji Konta – swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost jako sposobu dostawy, Klient wskazuje adres Paczkomatu InPost, do którego ma zostać zrealizowana dostawa;
  e) jeżeli dane do faktury są inne aniżeli dane do odbioru Zamówienia, Klient winien zaznaczyć odpowiednie pole w dostępnym formularzu oraz podać dane do faktury;
  f) aby sfinalizować złożenie Zamówienia Klient wybiera odnośnik „ZAMAWIAM” (albo inny o tożsamym znaczeniu).
 4. Każdorazowo przed sfinalizowaniem złożenia Zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrane Produkty, koszcie dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, a nadto o przewidywanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę (tj. liczbie Dni Roboczych potrzebnych do wysłania Zamówienia w sposób wybrany przez Klienta).
 5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta przypisany do jego Konta albo – w przypadku opcji zakupów bez rejestracji Konta – podany podczas składania Zamówienia, potwierdza otrzymanie oraz przyjęcie Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt 5 powyżej. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży dotycząca zamówionego przez Klienta Produktu.
 7. Wraz z potwierdzeniem otrzymania oraz przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę albo niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie wszystkich istotnych warunków zawartej Umowy Sprzedaży, klauzulę informacyjną dla Konsumentów dotyczącą prawa odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i aktualnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony Produkt. W przypadku, gdy na skutek podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu, terminowe dostarczenie Produktu albo dostarczenie Produktu w ogóle nie będzie możliwe, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Produktu.
 9. Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W takim przypadku faktura w formacie PDF zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, faktura w formie tradycyjnej (papierowej) zostanie wysłana wraz z zamówionymi Produktami.

V. Płatności

 1. Ceny Produktów podane na Stronach Produktów stanowią ceny brutto wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Sklep Internetowy ekopaki.pl umożliwia Klientowi wybór formy płatności za zakupione Produkty spośród następujących:
  a) karta płatnicza lub przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego elektronicznego serwisu płatności (Przelewy24);
  b) gotówką przy odbiorze (tzw. płatność za pobraniem).
 3. Powyższe formy płatności nie mogą być łączone w ramach jednego Zamówienia – tj. w przypadku każdego Zamówienia Klient jest zobowiązany wybrać jedną formę płatności.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej aniżeli gotówką przy odbiorze, jest on zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku zapłaty we wskazaniem terminie Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

VI. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres paczkomatu wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy Produktu zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności i ustalany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
  a) przesyłka kurierska;
  b) Poczta Polska.
 4. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient winien zażądać od pracownika przewoźnika spisania odpowiedniego protokołu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Termin 14 dni kalendarzowych, w trakcie którego Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia – inna niż przewoźnik – wskazana przez Konsumenta objęła Produkt w posiadanie.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument winien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Konsument może przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  a) pocztą tradycyjną – na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka, ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź;
  b) pocztą elektroniczną – na adres e-mail: sklep@ekopaki.pl.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ppkt 3 powyżej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument jest zobowiązany niezwłocznie – a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – odesłać zwracany Produkt na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka, ul. Partyzantów 16,
  94-223 Łódź. Do zachowania terminu wystarczy, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty odesłania Produktu) ponosi Konsument.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie – a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności realizowanych za pobraniem, zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu pozbawionego wad fizycznych
  i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeśli Produkt ma wadę, Klient może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko albo pełna nazwa, dane kontaktowe), wskazanie reklamowanego Produktu, przyczyny reklamacji, w tym datę wykrycia wady oraz treść żądania. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Reklamację można składać:
  a) pocztą tradycyjną – na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka, ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź;
  b) pocztą elektroniczną – na adres e-mail: sklep@ekopaki.pl.
 4. Reklamowany Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: ON-EKO Agnieszka Woźnicka, ul. Partyzantów 16, 94-223 Łódź. W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy zostanie zwrócony Konsumentowi przez Sprzedawcę. Nadto, w takim przypadku Sprzedawca ponosi koszt ponownego odesłania Produktu do Klienta.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i informuje o swojej decyzji Klienta. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego ekopaki.pl

 1. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia dotyczące działania Sklepu Internetowego ekopaki.pl lub usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ekopaki.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko albo pełna nazwa, dane kontaktowe), przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i udziela Klientowi odpowiedzi.

X. Newsletter

 1. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wiadomości o treściach marketingowych, w tym w szczególności dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, nowościach, promocjach, itp..
 2. Każdy Klient może skorzystać z usługi newslettera poprzez wyrażenie zgody na jego otrzymywanie. Subskrypcja newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta albo wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej
  (e-mail) w udostępnionym do tego celu formularzu znajdującym się na stronie ekopaki.pl.
 3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą subskrypcji newslettera przez Klienta, zgodnie z ppkt 2 zdanie 2 powyżej, na czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi newslettera. Wypisanie się z subskrypcji newslettera następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta albo kliknięcie w odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę w ramach usługi newslettera.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Agnieszka Woźnicka prowadząca działalność pod firmą ON-EKO Agnieszka Woźnicka z siedzibą w Łodzi przy Partyzantów 16, 94-223 Łódź, NIP: 7272424114.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ekopaki.pl oraz korzystania ze świadczonych usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta, newsletter).
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie ekopaki.pl.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Strony będą w pierwszej kolejności dążyć do polubownego zakończenia sporu. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, z tym, że w przypadku Klientów nie będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są m.in. na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument może także skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:
  a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  b) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie ekopaki.pl, a informacja o jego zmianie zostanie wysłana do Klientów za pomocą wiadomości e-mail na adresy wskazane na ich Kontach. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od jego opublikowania i powiadomienia Klientów o zmianie. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną (prowadzenie Konta, newsletter).
 7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu – Zamówienia takie będą realizowana na dotychczasowych zasadach.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019 r.

Załączniki: